1402\01\12 10:49:11


آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی در ۱۰ منطقه دانشگاهی برگزار می شود

جزئیات برنامه زمانی آزمون مرحله غیر متمرکز بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در ۱۰ منطقه دانشگاهی کشوری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و هشتمین المپیاد دانشجویی در رشته های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «الهیات و معارف اسلامی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روانشناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر »، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)»، «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» برگزار می شود.

شرکت‌کنندگان در المپیاد غیر متمرکز حتما باید در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم یا چهارم باشند و گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ خود را پس از ثبت نام به مراکز مناطق ده گانه ارسال کنند. شرکت کنندگان در هر یک از رشته های شـیمی، زیست شناسی، مهندسی شـیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)، مهندسی برق، مهندسی مکانیک در صورت علاقه‌مندی می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند. آزمون‌ها فقط در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر برگزار می شود.

برنامه زمانی آزمون مرحله غیر متمرکز بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور رشته المپیاد درس ساعت امتحان المپیاد زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی ۸ تا ۱۰ نظم فارسی ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵ فنون ادبی (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی و بیان) ۱۴ تا ۱۶ المپیاد علوم جغرافیایی مجموعه علوم جغرافیایی انسانی (جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران )) ۸ تا ۱۰ مجموعه علوم جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)) ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵ مهارت ها و فناوری های جغرافیایی (سنجش از دور) ۱۴ تا ۱۵ المپیاد علوم اقتصادی اقتصاد خرد ۸:۳۰ تا ۹ اقتصاد کلان ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ آمار و اقتصاد سنجی ۱۳:۳۰ تا ۱۵ ریاضیات و اقتصاد ریاضی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ المپیاد الهیات و معارف اسلامی تفسیر ۸ تا ۱۰ علوم قرآنی ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵ حدیث ۱۴ تا ۱۶ المپیاد علوم تربیتی مدیریت آموزشی ۸ تا ۹:۳۰ برنامه ریزی درسی و آموزشی ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ روش ها و فنون تدریس ۱۱:۳۰ تا ۱۳ تعلیم و تربیت اسلامی ۱۴:۳۰ تا ۱۵ تکنولوژی آموزشی ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵ المپیاد حقوق حقوق مدنی ۸ تا ۹ فقه و اصول ۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵ حقوق اساسی ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ حقوق بین الملل عمومی ۱۳ تا ۱۴ حقوق جزای عمومی ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۱۵ آیین دادرسی کیفری ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ المپیاد روانشناسی آمار و روش های تحقیق و روانسنجی ۸ تا ۹:۳۰ فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی ۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵ آسیب شناسی روانی (بالینی و استثنایی) ۱۱ تا ۱۲ روانشناسی تحولی و شخصیت ۱۴ تا ۱۵ مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی) ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵ المپیاد علوم زمین دفترچه شماره ۱: مجموعه آب و مهندسی (آبشناسی، زمینشناسی مهندسی) و مجموعه زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت) ۸ تا ۹:۳۰ دفترچه شماره ۲: مجموعه زمین شناسی اقتصادی (زمین شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی) و مجموعه پترولوژی (کانی شناسی، سنگ آذین، سنگ دگرگونی) ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ دفترچه شماره ۳: مجموعه رسوب شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت) و مجموعه چینه نگاری (چینه نگاری و دیرینه شناسی) ۱۳ تا ۱۴:۳۰ دفترچه شماره ۴: مهارت های زمین شناختی (سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی صحرایی) ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ المپیاد شیمی شیمی تجزیه ۱ و ۲ و ۳ ۸ تا ۹:۳۰ شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳ ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ شیمی معدنی ۱ و ۲ ۱۳ تا ۱۴:۳۰ شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ المپیاد فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری ۸ تا ۹:۳۰ مکانیک کلاسیک ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ مکانیک کوانتومی ۱۴ تا ۱۵:۳۰ الکترو مغناطیس ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵ المپیاد زیست شناسی دفترچه شماره یک سؤالات اختصاصی: سؤالات مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی؛ سؤالات مجموعه جانور شناسی ،فیزیولوژی جانوری؛ سؤالات میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیکوسلولی و مولکولی ۸ تا ۱۱ دفترچه شماره دو سؤالات عمومی: فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه گیاه شناسی،فیزیولوژی جانوری، مجموعه جانور شناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۴ تا ۱۶:۳۰ المپیاد آمار مبانی احتمال، احتمال ۱ و ۲ ۸ تا ۹:۳۰ آمار ریاضی ۱ و ۲ ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی ۱۱:۳۰ تا ۱۳ المپیاد ریاضی آنالیز ریاضی ۸ تا ۱۰ آنالیز عددی ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵ تحقیق در عملیات یا جبر ۱۳:۱۵ تا ۱۵:۱۵ جبر خطی ۱۵:۱۵ تا ۱۷:۱۵ المپیاد مهندسی برق مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ۸ تا ۹:۱۵ کنترل خطی ۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵ ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲ ۱۱ تا ۱۲:۱۵ الکترونیک ۱ و ۲ ۱۴ تا ۱۵:۱۵ الکترو مغناطیس ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵ المپیاد مهندسی شیمی ترمودینامیک ۸ تا ۹:۳۰ موازنه انرژی و مواد ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ انتقال جرم ۱۱:۳۰ تا ۱۳ انتقال حرارت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ مکانیک سیالات ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵ المپیاد مهندسی صنایع مدلسازی ریاضی و تحقیق در عملیات ۸ تا ۱۰ آمار و احتمالات و کنترل کیفیت آماری ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵ برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها ۱۳:۳۰ تا ۱۵ اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ المپیاد مهندسی عمران مکانیک جامدات، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها ۸ تا ۹:۳۰ مکانیک خاک و پی ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ مکانیک سیالات و هیدرولیک ۱۳:۳۰ تا ۱۵ طراحی سازه های فلزی و بتنی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ المپیاد مهندسی مکانیک انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات ۸ تا ۱۰ طراحی اجزاء، روش های تولید، مقاومت مصالح ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵ ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، کنترل ۱۴ تا ۱۶ المپیاد مهندسی متالورژی و مواد شیمی فیزیک و ترمو دینامیک ۸ تا ۹:۳۰ خواص فیزیکی مواد ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ خواص مکانیکی مواد ۱۴ تا ۱۵:۳۰ المپیاد مهندسی کامپیوتر نظریه زبانها و ماشینها ۸ تا ۹ ساختمان داده ها وطراحی الگوریتم ۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵ سیستمهای عامل ۱۱ تا ۱۲:۳۰ معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی ۱۴ تا ۱۵:۳۰ شبکه های کامپیوتری ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵ المپیاد مهندسی کشاورزی (زارعت-اصلاح نباتات) آمار و طرح آزمایش ها ۸ تا ۱۰ ژنتیک ۱۰:۱۵ تا ۱۲ اصلاح نباتات ۱۴ تا ۱۵:۳۰ زراعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۴۵ فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۷ تا ۱۸ المپیاد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت سلولی و مولکولی ۸ تا ۹ زیست مواد (بیومتریال) ۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵ پدیده های انتقال ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ژنتیک ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۴۵ فیزیولوژی و ایمونولوژی ۱۴ تا ۱۵ بیوشیمی و شیمی آلی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵ توجه :همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسلامی ممنوع است. توجه: همراه داشتن کتاب قانون در جلسه آزمون های المپیاد حقوق ممنوع است. توجه: در آزمون های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است.

توجه: دانشجویان المپیاد علوم زمین مجازند در جلسه آزمون خط کش – گونیا – نقاله و استریونت و ماشین حساب غیر مهندسی (غیر برنامه ریزی) همراه داشته باشند. توجه: در سؤالات اختصاصی المپیاد زیست شناسی دانشجویان با توجه به گرایش به دسته سؤالات مربوط به گرایش خود پاسخ دهند. در سؤالات عمومی المپیاد زیست شناسی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

تبلیغات
برق و روشنایی ساختمان
برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

توجه :با توجه به تصویب کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک از داوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده این المپیاد هستند و در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعلام انصراف کنند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود. منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق پایگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام خواهد شد، می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند. مناطق ده‌گانه جهت برگزاری المپیاد غیرمتمرکز به شرح ذیل است: منطقه ۱: دانشگاه‌های استان تهران و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.

منطقه ۲: دانشگاه‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران. منطقه ۳: دانشگاه‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز. منطقه ۴: دانشگاه‌های استان‌های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

منطقه ۵: دانشگاه‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه. منطقه ۶: دانشگاه‌های استان‌های یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان. منطقه ۷: دانشگاه‌های استان‌های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

منطقه ۸: دانشگاه‌های‌استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهیدباهنر کرمان. منطقه ۹: دانشگاه‌های استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد. منطقه ۱۰: دانشگاه‌های استان‌های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز..

.


بازنشر از : مهر

المپیاد علمی

المپیاد دانشجویی

سازمان سنجش

دانشگاه های ایران