اعضای هیات علمی ارتقای اساتید دانشگاه های علوم پزشکی وزارت دستورالعمل تبدیل وضع

1402\01\14 13:53:05


دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی علوم پزشکی ابلاغ شد

دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در گروه علوم پزشکی توسط مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل بر اساس مصوبه دویست و دومین جلسه هیات ممیزه مرکزی مورخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ و به استناد ماده ۱۱ تبصره ۲ ماده ۱۳ آئین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موسسات وابسته و مصوبه جلسه ۲۶۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ و مصوبه جلسه ۳۰۰ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۱ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت اجرا ابلاغ می شود. الف)‌ تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی ۱- جهت تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی اخذ یکی از شروط زیر الزامی است: - اخذ مدرک دکتری تخصصی (ارتقای مرتبه به استادیاری) یا دانشنامه تخصصی. - کسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاری (بدون رعایت شروط مبنایی) ۲- جهت تبدیل وضعیت استخدامی مربیان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی - ارتقاء به مرتبه دانشیاری (چنانچه موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی و مرتبه به استادیاری شده باشند) و همچنین گذشت سه سال و سه پایه از زمان صدور حکم آزمایشی - گذشت سه سال و اخذ سه پایه از تاریخ صدور حکم آزمایشی و کسب حداقل ۵۰ درصد امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاری (بدون رعایت شروط مبنایی) ب) تبدیل وضعیت استادیاران از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی ۱- جهت تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی آزمایشی: - ارتقاء به مرتبه دانشیاری ۲- جهت تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی قطعی شروط زیر الزامی است: - گذشت حداقل سه سال از صدور حکم رسمی آزمایشی (با مرتبه دانشیاری) و نیز اخذ سه پایه ترفیع سالیانه توضیح؛ جهت تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی آزمایشی ارتقاء به مرتبه دانشیاری درهر حال الزامی است.

جهت تبدیل وضعیت دانشیاران از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی گذشت حداقل سه سال و اخذ سه پایه از صدور حکم رسمی آزمایشی. تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خدمات کشوری که به کسوت هیات علمی پیمانی در خواهند آمد، نیز دقیقا بر مبنای آئین نامه اداری استخدامی و مشابه سایر اعضای هیات علمی استخدامی از طریق فراخوان است. تبدیل وضعیت استخدامی جامعه ایثارگران مطابق بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه خواهد بود.

کلیه دستورالعمل های صادره از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل غیر قابل اجرا خواهد بود. اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی علاوه بر ملزومات تعیین شده توسط نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تابع این دستورالعمل هستند. در تمامی مراحل تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اخذ مجدد استعلامات لازم جهت تایید صلاحیت عمومی از مراجع ذیصلاح و هیات اجرایی جذب ضروری است..

.


بازنشر از : مهر

اعضای هیات علمی

ارتقای اساتید

دانشگاه های علوم پزشکی

وزارتقفسه فلزی - قفسه انبار