قانون رتبه بندی معلمان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش کار کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات رت

1402\01\14 08:02:08


شروع به کار کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات رتبه بندی از ۱۹ فروردین

کار کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات رتبه بندی از ۱۹ فروردین در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل خواهد شد و به اعتراضات معلمان در این حوزه رسیدگی خواهد کرد.

میزهای تکریم و پاسخگویی به رتبه بندی در ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل شده و در راستای تکریم و حفظ کرامت همکاران پاسخگویی شایسته انجام خواهند داد.

به منظور رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات رتبه بندی، چهار کارگروه تخصصی در ادارات آموزش و پرورش استان و مناطق با عناوین آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی، تربیت بدنی و پشتیبانی شکل گرفته و فعالیت خود را بر اساس دستورالعمل شروع خواهند نمود. همکارانی که در سامانه my.medu.ir به فرآیند رتبه بندی خود ثبت اعتراض نموده یا خواهند نمود، رسیدگی به اعتراضات آنان صرفاً در بستر سامانه خواهد بود و کارگروه‌های تخصصی در مناطق و نواحی نسبت به بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده اصلاحی اقدام و در صورت لزوم از همکاران معترض دعوت به عمل آورده و مدارک آنان را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار خواهند داد و نتیجه نهایی این اقدامات از طریق سامانه به همکاران معترض ابلاغ خواهد شد. «دستورالعمل نظارت و پاسخگویی به اعتراض‌های رتبه بندی معلمان» را از اینجا دریافت نمائید..

.


بازنشر از : مهر

قانون رتبه بندی معلمان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورشمشاور امور مالی و مالیاتی در تهران