1401\05\22 16:46:02


صرفه جویی در مصرف آب در بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد - فرماندار فارسان گفت: اگر مردم بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری مطابق استاندارد مصرف کنند شبکه آب شرب بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری پایدار خواهد شد.

هادی صالحی ضمن اشاره به آخرین وضعیت آب شرب فارسان اظهار داشت: شرایط تأمین آب در فارسان تثبیت شده و منابع جایگزین در حال فعالیت است.

فرماندار فارسان با اشاره به جزئیات منابع آب گفت: در حال حاضر در فارسان با افزایش مصرف آب شرب مواجه هستیم و همین مسئله زمینه ایجاد افت فشار را فراهم کرده است. وی افزود: اگر مردم بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری مطابق استاندارد مصرف کنند و از مصارف غیرضرور بپرهیزند، شبکه آب شرب این منطقه پایدار خواهد شد. صالحی گفت: از مردم تقاضا داریم با مصرف بهینه زمینه تثبیت شرایط و حل مسئله را فراهم کنند..

.


بازنشر از : مهر

استانداری چهارمحال و بختیاری

آبرسانی

قطعی آب