مرز مهران زیرساخت های مرزی اربعین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ایلام-پروژه آبرسانی

1401\05\23 06:41:39


پروژه آبرسانی به پایانه مرزی مهران افتتاح شد

ایلام-پروژه آبرسانی به پایانه مرزی مهران با حضور معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه پروژه آبرسانی به پایانه مرزی مهران با حضور علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افتتاح شد.

برای این پروژه ۵۴ کیلومتر خط لوله و سه هزار ۷۰۰ مخزن اجرا شده است. برای تکمیل پروژه آب شرب شهر مهران مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هزینه شده است. با افتتاح این پروژه آب شرب شهر مهران، پایانه‌های برکت و شهید سلیمانی در ایام اربعین تامین می‌شود.

بازدید معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سردخانه دپوی آب معدنی اربعین علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سرد خانه دپوی دو میلیون آب معدنی اربعین واقع در مرز مهران بازدید کرد. در این سردخانه دو میلیون آب معدنی جهت ارائه به زائرین اربعین حسینی دپو و از ۱۹ شهریور تا ۳۱ بین زائران توزیع می‌شود. عسگری همچنین از سایبان دو هزار متری پایانه برکت بازدید کرد.

برای احداث این سایه بان ۸ میلیارد تومان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هزینه شده است.. .


بازنشر از : مهر

مرز مهران

زیرساخت های مرزی اربعین

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)تولید کارتن و سفارش کارتن