مقابل دوربین بودن، فرصتی‌ست که صدایمان را به عزیزترین‌هایمان برسانیم، لحظه‌ای که توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود.

1402\01\10 08:21:11


مقابل دوربین برترین‌ها یک جمله خطاب به عزیزترین آدمِ زندگی‌تان بگویید

مقابل دوربین بودن، فرصتی‌ست که صدایمان را به عزیزترین‌هایمان برسانیم، لحظه‌ای که توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود.

برترین‌ها: مقابل دوربین بودن، فرصتی‌ست که صدایمان را به عزیزترین‌هایمان برسانیم، لحظه‌ای که توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود.

به خیابان رفتیم و از مردم خواستیم مقابل دوربین ما جمله‌ای خطاب به عزیزترین‌هایشان بگویند، ویدیوی بامزه‌ای شده، ببینید.

مقابل دوربین برترین‌ها یک جمله خطاب به عزیزترین آدمِ زندگی‌تان بگویید

. .


بازنشر از : برترینهامشاور امور مالی و مالیاتی در تهران