1402\01\12 19:32:43


آهنگ «ابریشم» با صدای حمید حسام

آخرین خبر/ متن آهنگ ابریشم با صدای حمید حسام: توی شب چشمات دوتا ستارس تو تار موهات مثل ابریشمهتو همه نفس هات مثل عطر روی پیرهنمهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفست بازار با تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهعاشق ترین عاشق منم من من من با تو از دنیا چی میخواماونکه دنیامو عوض کرد تو تو بی تو من تنهای تنهامبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممه.

متن آهنگ ابریشم با صدای حمید حسام: توی شب چشمات دوتا ستارس تو تار موهات مثل ابریشمهتو همه نفس هات مثل عطر روی پیرهنمهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفست بازار با تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهعاشق ترین عاشق منم من من من با تو از دنیا چی میخواماونکه دنیامو عوض کرد تو تو بی تو من تنهای تنهامبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممهبذار بدونن همه فکرت تو سرمه میذارم صدمو واسه هر نفستبا تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هرچی باشی پیشم بازم کممه.

.


بازنشر از : آخرین خبر