آخرین خبر/ متن آهنگ هرگز از بابک جهانبخشکابوسیم که خواب خوش تعبیر میشهپروانه ای که توی پیلش پیر میشهیه زندگی درد کشیدم و شمردممن زندگی کردنو هم از یاد بردمیه عمره که خوب با خود من

1402\01\14 09:44:47


آهنگ «هرگز» با صدای بابک جهانبخش

آخرین خبر/ متن آهنگ هرگز از بابک جهانبخشکابوسیم که خواب خوش تعبیر میشهپروانه ای که توی پیلش پیر میشهیه زندگی درد کشیدم و شمردممن زندگی کردنو هم از یاد بردمیه عمره که خوب با خود من تا نکردم بازار اونی که باید بشمو پیدا نکردمتو خلوتم هی از خودم شکست خوردمهر سال شب تولدم دوباره مردمهرگز نخواستم یه سوال ساده باشمیا اتفاقی پیش پا افتاده باشمواسه همین دور خودم دیوار چیدمنقشه ی تنهاییمو خودم کشیدمچجور بخندم با یه قلب متلاشیسخته که مرد روزای سخت باشیای کاش دنیا به دلم امون میدادمنو کمی بهتر به من نشون میدادکاشکی کمتر خودمو فهمیده بودمحقیقتو جوری که هست ندیده بودممثل وصیت میشه هر چیزی که میگمانگار که ساکن یه دنیای دیگمهرگز نخواستم یه سوال ساده باشمیا اتفاقی پیش پا افتاده باشمواسه همین دور خودم دیوار چیدمنقشه ی تنهاییمو خودم کشیدم.

متن آهنگ هرگز از بابک جهانبخشکابوسیم که خواب خوش تعبیر میشهپروانه ای که توی پیلش پیر میشهیه زندگی درد کشیدم و شمردممن زندگی کردنو هم از یاد بردمیه عمره که خوب با خود من تا نکردم بازار اونی که باید بشمو پیدا نکردمتو خلوتم هی از خودم شکست خوردمهر سال شب تولدم دوباره مردمهرگز نخواستم یه سوال ساده باشمیا اتفاقی پیش پا افتاده باشمواسه همین دور خودم دیوار چیدمنقشه ی تنهاییمو خودم کشیدمچجور بخندم با یه قلب متلاشیسخته که مرد روزای سخت باشیای کاش دنیا به دلم امون میدادمنو کمی بهتر به من نشون میدادکاشکی کمتر خودمو فهمیده بودمحقیقتو جوری که هست ندیده بودممثل وصیت میشه هر چیزی که میگمانگار که ساکن یه دنیای دیگمهرگز نخواستم یه سوال ساده باشمیا اتفاقی پیش پا افتاده باشمواسه همین دور خودم دیوار چیدمنقشه ی تنهاییمو خودم کشیدم.

.


بازنشر از : آخرین خبرفروش اینترنتی لباس بچه