1402\01\12 16:14:38


آهنگ زیبای «به دلم موند» با صدای حمید عسکری

آخرین خبر/ متن آهنگ قدیمی حمید عسکری:کاشکی تو نگاه آخر عشقو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو انگار ندیدیقلب تو انگاری نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم نگاموبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامتبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت بازار کاشکی تو نگاه آخر عشقو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو انگار ندیدیقلب تو انگاری نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم نگاموبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامتبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت.

متن آهنگ قدیمی حمید عسکری:کاشکی تو نگاه آخر عشقو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو انگار ندیدیقلب تو انگاری نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم نگاموبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامتبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت بازار کاشکی تو نگاه آخر عشقو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو انگار ندیدیقلب تو انگاری نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم نگاموبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامتبه دلم مونده یه بار یه روزی یه جایی بگی میخوامتبگی فقط واسه من عزیزی و بس چشام به نامت.

.


بازنشر از : آخرین خبر